Privacy Beleid

Hier kan u lezen over ons beleid betreffende het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens wanneer u van onze diensten gebruikmaakt en de mogelijkheden die u worden aangeboden hieromtrent.

Effective date: May 05, 2018

PRIVACYBELEID EN COOKIEBEHEER
Versie dd. 08/05/2018


1.    Voorwerp 

Onderhavig Beleid is opgesteld door BVBA AUSTIN BRIGHT, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0600.938.952 (hierna de "Verwerkingsverantwoordelijke" genoemd).

Onderhavig Beleid heeft als voorwerp om de Gebruikers van de website www.austinbright.com in te lichten over de manier waarop de gegevens worden verzameld en verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke.

Het begrip "Gebruiker" betekent elke gebruiker, elke natuurlijke persoon die de website of de inhoud ervan raadpleegt, die zich registreert via elk formulier dat op de website beschikbaar is, die met de Verwerkingsverantwoordelijke communiceert via de verschillende contactformulieren of die met de Verwerkingsverantwoordelijke een overeenkomst afsluit.

Onderhavig Beleid werd opgesteld in het licht van de wens van de Verwerkingsverantwoordelijke om, in alle transparantie te handelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" genoemd).

De Verwerkingsverantwoordelijke hecht bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe om de nodige redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik ervan. 

Indien de Gebruiker wenst te reageren op een van de hierna omschreven praktijken, kan hij met de Verwerkingsverantwoordelijke contact opnemen op het adres vermeld onder het punt "contactgegevens" van onderhavig Beleid. 

2.    Toestemming 

Door zich toegang te verschaffen tot de website en deze te gebruiken, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van de hieronder vermelde informatie, aanvaardt hij onderhavig Beleid en stemt hij er uitdrukkelijk mee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke zijn persoonsgegevens die hij via de website en/of naar aanleiding van de voorgestelde diensten meedeelt, in overeenstemming met de modaliteiten en principes voorzien door onderhavig Beleid, verzamelt en verwerkt voor de hierna vermelde doelstellingen.

De Gebruiker kan zijn instemming op elk ogenblik intrekken. De intrekking van de toestemming brengt de wettigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming niet in gevaar.

3.    Verzamelde gegevens

Door de website te bezoeken en te gebruiken, stemt de Gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt overeenkomstig de hieronder beschreven modaliteiten en principes:
a)    zijn domeinnaam (automatisch gedetecteerd door de server van de Verwerkingsverantwoordelijke), met inbegrip van het dynamisch IP-adres;
b)    zijn e-mailadres als de Gebruiker dit vooraf op welke manier dan ook heeft bekendgemaakt, onder meer door via e-mail met de Verwerkingsverantwoordelijke te communiceren of door het e-mailadres via de website aan de Verwerkingsverantwoordelijke mee te delen, enz.;
c)    alle informatie met betrekking tot de pagina's die de Gebruiker op de website heeft bezocht;
d)    alle informatie die de Gebruiker vrijwillig heeft verstrekt, met inbegrip van zijn naam en voornaam, zijn woonplaats en/of professioneel adres, zijn telefoonnummer, zijn 
e-mailadres, de geografische locatie, de leeftijd en het geslacht van de Gebruiker, enz. 

Het is mogelijk dat de Verwerkingsverantwoordelijke tevens gegevens van niet-persoonlijke aard verzamelt. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonlijke gegevens aangezien deze niet toelaten om een bepaalde natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Deze gegevens kunnen derhalve voor om het even welk doel worden gebruikt, bijvoorbeeld ter verbetering van de website, de aangeboden producten en diensten of de publiciteit van de Verwerkingsverantwoordelijke.

In het geval dat de niet-persoonlijke gegevens zouden worden gecombineerd met persoonsgegevens zodat de identificatie van de betrokken personen mogelijk zou zijn, worden deze gegevens verwerkt zoals de persoonsgegevens tot op het ogenblik dat hun betrekking met een bepaalde natuurlijke persoon onmogelijk wordt gemaakt.

4.    Methoden voor het verzamelen van gegevens 

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt de persoonsgegevens via: 
a)    alle gegevens die handmatig door de Gebruiker worden ingevuld via het contactformulier of via andere formulieren voor de gegevensverzameling die aanwezig zijn op de website;
b)    het gebruik van cookies en Google Analytics; 
c)    de ontvangst van e-mails;
d)    de mondelinge, en onder meer telefonische, overdracht.

5.    Doelstellingen van de verwerking 

De persoonsgegevens worden louter verzameld en verwerkt voor de hieronder vermelde doelstellingen:
a)    het verzorgen van het beheer van en de controle op de uitvoering van de aangeboden diensten;
b)    het verzenden van promotionele informatie (via nieuwsbrieven) over de diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke;
c)    het beantwoorden van vragen van de Gebruiker;
d)    het opmaken van statistieken;
e)    het verbeteren van de kwaliteit van de website en van de door de Verwerkingsverantwoordelijke aangeboden diensten;
f)    het overdragen van informatie over nieuwe diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke;
g)    het mogelijk maken van een betere identificatie van de interesses van de Gebruiker,
h)    het mogelijk maken van het verzenden van facturen en van betalingsdiensten.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan tevens verwerkingen uitvoeren die nog niet voorzien zijn in onderhavig Beleid. In dat geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke met de Gebruiker contact opnemen alvorens zijn persoonsgegevens te hergebruiken, zodat hij kennis kan nemen van de wijzigingen en, in voorkomend geval, dit hergebruik kan weigeren.

6.    Opslagperiode 

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens enkel gedurende de periode die redelijkerwijze nodig is voor de beoogde doelstellingen en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten. 

De persoonsgegevens van een Gebruiker worden opgeslagen voor een periode van maximum 2 jaar na het einde van de contractuele relatie, of na de laatste bijwerking van de gegevens van de Gebruiker, die hem met de Verwerkingsverantwoordelijke verbindt. De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich echter het recht voor om elk document van boekhoudkundige aard zoals facturen, waarin persoonsgegevens kunnen voorkomen, op te slaan gedurende een periode van 10 jaar nadat deze documenten zijn opgesteld. In dit geval worden de gegevens die in deze documenten zijn opgenomen niet hergebruikt door de Verwerkingsverantwoordelijke.

Kortere opslagperiodes zijn van toepassing voor bepaalde categorieën gegevens, zoals de verkeersgegevens die slechts gedurende 12 maanden worden opgeslagen.

Bij het verstrijken van de opslagperiode, stelt de Verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk om zich ervan te vergewissen dat de persoonsgegevens wel degelijk onbeschikbaar werden gemaakt. 

7.    Toegang tot de gegevens en kopieën 

Via een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag verzonden aan de Verwerkingsverantwoordelijke aan het adres vermeld onder het punt "contactgegevens" van onderhavig Beleid, kan de Gebruiker, nadat hij zijn identiteit heeft bewezen (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te hechten) kosteloos de schriftelijke mededeling of een kopie van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die werden verzameld, verkrijgen.

De Verwerkingsverantwoordelijke betaling vereisen van de redelijke kosten op basis van de administratieve kosten voor elke bijkomende kopie die door de Gebruiker wordt aangevraagd.

Wanneer de Gebruiker deze aanvraag doet via e-mail zoals vermeld onder punt "contactgegevens" van onderhavig Beleid, zal de informatie worden verstrekt onder een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij de Gebruiker verzoekt dat de informatie op een andere manier wordt overgemaakt.

De kopie van zijn gegevens zal aan de Gebruiker uiterlijk binnen de maand volgend op de ontvangst van zijn aanvraag worden meegedeeld.

8.    Recht op rectificatie

Via een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag verzonden aan de Verwerkingsverantwoordelijke aan het adres vermeld onder het punt "contactgegevens" van onderhavig Beleid, kan de Gebruiker, nadat hij zijn identiteit heeft bewezen (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te hechten), kosteloos, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de termijn van een maand, de rectificatie verkrijgen van zijn persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zouden zijn, evenals de aanvulling ervan indien blijkt dat ze onvolledig zouden zijn.

9.    Recht om tegen de verwerking bezwaar te maken

Via een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag verzonden aan de Verwerkingsverantwoordelijke aan het adres vermeld onder het punt "contactgegevens" van onderhavig Beleid, kan de Gebruiker op elk ogenblik nadat hij zijn identiteit heeft bewezen (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te hechten), tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens bezwaar maken, behalve indien:
•    de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht van openbaar belang of relevant is voor de uitoefening van het openbaar gezag waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke zou zijn belast;
•    de verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van legitieme belangen die door de Verwerkingsverantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd, tenzij belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die de bescherming van de persoonsgegevens vereisen daar voorrang op hebben (o.m. wanneer de betrokkene een kind is).

De Verwerkingsverantwoordelijke zal kunnen weigeren om het recht van de Gebruiker om bezwaar te maken uit te voeren indien hij aantoont dat er dwingende en legitieme gronden bestaan die de verwerking rechtvaardigen, die voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de Gebruiker, of in het kader van de vaststelling, uitoefening van of verdediging tegen een vordering in rechte. In geval van betwisting, kan de Gebruiker een rechtsmiddel instellen in overeenstemming met de bepalingen van het punt "grieven en klachten" van onderhavig Beleid. 

Via een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag verzonden aan de Verwerkingsverantwoordelijke aan het adres vermeld onder het punt "contactgegevens" van onderhavig Beleid, kan de Gebruiker op elk ogenblik nadat hij zijn identiteit heeft bewezen (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te hechten), zonder rechtvaardiging en kosteloos, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben wanneer zijn gegevens werden verzameld voor doeleinden van rechtstreekse marketing (m.i.v. profilering).

Wanneer de persoonsgegevens verwerkt zijn voor doeleinden van wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kan de Gebruiker zich, omwille van redenen die betrekking hebben tot zijn bijzondere situatie, tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben verzetten, tenzij de verwerking noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van een opdracht van openbaar belang.

De Verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om zo snel mogelijk op de aanvraag van de Gebruiker te antwoorden en uiterlijk binnen een termijn van 1 maand. Hij moet zijn antwoord motiveren wanneer hij van plan is om niet in te gaan op een dergelijk verzoek.

10.    Recht op het beperken van de verwerking 

Via een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag verzonden aan de Verwerkingsverantwoordelijke aan het adres vermeld onder het punt "contactgegevens" van onderhavig Beleid, kan de Gebruiker, nadat hij zijn identiteit heeft bewezen (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te hechten), verkrijgen dat de verwerking van zijn persoonsgegevens wordt beperkt, en dit in de onderstaande gevallen:
a)    wanneer de Gebruiker de juistheid van gegevens betwist, en enkel tijdens de periode waarover de Verwerkingsverantwoordelijke daarover controle heeft;
b)    wanneer de verwerking onwettig is en de Gebruiker de beperking van de verwerking boven de uitwissing van gegevens verkiest;
c)    hoewel deze niet langer noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de verwerking, wanneer de Gebruiker deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening van of verdediging tegen een vordering in rechte;
d)    gedurende de tijd die nodig is om de gegrondheid van een verzoek tot bezwaar ingediend door de Gebruiker te onderzoeken, met andere woorden, gedurende de periode waarin de Verwerkingsverantwoordelijke overgaat tot nazicht van de belangenafweging tussen de rechtmatige belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke en deze van de Gebruiker.

De Verwerkingsverantwoordelijke zal de Gebruiker inlichten wanneer de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

11.    Recht op wissing van gegevens (recht op vergetelheid) 

Via een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag verzonden aan de Verwerkingsverantwoordelijke aan het adres vermeld onder het punt "contactgegevens" van onderhavig Beleid, kan de Gebruiker, nadat hij zijn identiteit heeft bewezen (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te hechten), verkrijgen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben worden gewist omwille van de volgende redenen:
a)    de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met het oog op de verwezenlijking van de doelstelling van de verwerking ervan;
b)    de Gebruiker heeft zijn instemming met de verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er bestaat geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
c)    de Gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er bestaat geen dwingende legitieme reden voor de verwerking en/of de Gebruiker oefent zijn specifiek bezwaarrecht uit in verband met rechtstreekse marketing (m.i.v. profilering);
d)    de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een onrechtmatige verwerking;
e)    de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting (voortvloeiend uit het Unierecht of het recht van een lidstaat) die op de Verantwoordelijke van de Gegevensverwerking rust; 

De Verwerkingsverantwoordelijke kan zich verzetten tegen de wissing van de persoonsgegevens in de gevallen voorzien door de Algemene Verordening Gegevensbescherming en door alle op het ogenblik van de aanvraag tot uitwissing van de gegevens geldende wetgeving. 

De Verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om zo snel mogelijk op de aanvraag van de Gebruiker te antwoorden en uiterlijk binnen een termijn van 1 maand. Hij moet zijn antwoord motiveren wanneer hij van plan is om niet in te gaan op een dergelijk verzoek.

De Gebruiker kan eveneens, onder dezelfde modaliteiten, kosteloos verkrijgen dat alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben worden verwijderd of hij kan het verbod verkrijgen op het gebruik van deze persoonsgegevens die, rekening houdend met de doelstelling van de verwerking, onvolledig of niet relevant zouden zijn of waarvan elke registratie, communicatie of communicatie zou zijn verboden, of nog, die werden opgeslagen na de noodzakelijke en toegelaten periode.

12.    Recht op de overdraagbaarheid van de gegevens

Via een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag verzonden aan de Verwerkingsverantwoordelijke aan het adres vermeld onder het punt "contactgegevens" van onderhavig Beleid, kan de Gebruiker, nadat hij zijn identiteit heeft bewezen (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te hechten), op elk ogenblik verzoeken om zijn persoonsgegevens kosteloos te verkrijgen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, onder meer met het oog op de overdracht ervan aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke, wanneer:
a)    de gegevens verwerkt zijn via geautomatiseerde procedés; en wanneer
b)    de verwerking gesteund is op de toestemming van de Gebruiker of op een overeenkomst afgesloten tussen deze laatste en de Verwerkingsverantwoordelijke.

Onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde modaliteiten heeft de Gebruiker het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks worden overgedragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.

Het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een opdracht van openbaar belang of die relevant is voor de uitoefening van het openbaar gezag waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke zou zijn belast.

13.    Ontvangers van de gegevens en bekendmaking aan derden 

De ontvangers van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de Verwerkingsverantwoordelijke zelf, zijn aangestelden of andere verwerkers, zijn nauwkeurig geselecteerde handelspartners die in België of in de Europese Unie zijn gevestigd en die met de Verwerkingsverantwoordelijke samenwerken in het kader van het leveren van de diensten.

De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe om alle ad hoc-bepalingen van de Europese Verordening Gegevensbescherming na te leven wanneer hij een beroep doet op een verwerker en om de verwerker onder meer uit te nodigen om:

-    de gegevens louter voor de doelstelling(en) die het voorwerp uitmaakt/uitmaken van de verwerking te verwerken;
-    de gegevens te verwerken in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke;
-    de in het kader of naar aanleiding van de overeenkomst tussen de verwerker en de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen;
-    de Verwerkingsverantwoordelijke in te lichten over elke schending van de persoonsgegevens binnen een maximumtermijn van 48 uur nadat hij er kennis van heeft gekregen;
-    zich in te zetten om verschillende gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen rekening houdende met de beoogde doelstelling;

Ingeval de gegevens aan derden zouden worden bekendgemaakt in het kader van doelstellingen van rechtstreekse marketing of van prospectie anders dan deze waarvoor de gegevens door de Gebruiker aan de Verwerkingsverantwoordelijke werden meegedeeld, zal de Gebruiker er voorafgaandelijk over worden geïnformeerd op een wijze die hem toelaat om ervoor te opteren om de verwerking van zijn gegevens door derden al dan niet te aanvaarden.

Via een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag verzonden aan de Verwerkingsverantwoordelijke aan het adres vermeld onder het punt "contactgegevens" van onderhavig Beleid, kan de Gebruiker op elk ogenblik nadat hij zijn identiteit heeft bewezen (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te hechten), kosteloos bezwaar maken tegen de overdracht van zijn gegevens aan derden.

De Verwerkingsverantwoordelijke leeft de geldende wettelijke en reglementaire voorschriften na en zal er in elk geval op toezien dat haar partners, aangestelden, verwerkers of andere derden die toegang krijgen tot de persoonsgegevens onderhavig Beleid naleven.

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de Gebruiker openbaar te maken wanneer een wet, gerechtelijke procedure of bevel van een overheidsinstantie dergelijke openbaarmaking zou opleggen.

Alle overdrachten van gegevens buiten de Europese Unie vinden uitsluitend plaats met medecontractanten die voldoen aan de voorschriften van de Europese Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

14.    Gebruik en beheer van cookies 

Algemene beginselen Onderhavig artikel verstrekt informatie over het gebruik van cookies op de website.

Het onderhavige cookiebeleid is van toepassing op AUSTIN BRIGHT. Deze worden beheerd door de Verwerkingsverantwoordelijke.

AUSTIN BRIGHT gebruikt cookies om het browsen nuttiger en betrouwbaarder te maken. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor de werking van de website, andere cookies maken het mogelijk om de gebruikerservaring te verbeteren.

Indien de Gebruiker het cookiebeheer wenst te personaliseren, moet hij de instellingen van zijn browser wijzigen. Hij zal hierover meer informatie vinden onder het punt "cookiebeheer" van deze bepaling.

Door op de website te browsen, gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het hieronder omschreven cookiebeheer.

Definitie van cookies Een "cookie" is een gegevens- of tekstbestand dat de server van een applicatie of website tijdelijk of permanent registreert op het toestel van de Gebruiker (harde schijf van de computer, tablet, smartphone of elk ander vergelijkbaar toestel), via zijn browser. De cookies kunnen ook door derden geïnstalleerd zijn waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt.

De cookies onthouden bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de Gebruikers. Andere cookies verzamelen statistieken over Gebruikers of zien erop toe dat de grafieken correct verschijnen en dat de applicaties goed werken. Nog andere cookies zorgen ervoor dat de inhoud en/of de publiciteit van een applicatie of een website wordt aangepast in functie van de voorkeuren van de Gebruiker.

Gebruik van cookies op de website. AUSTIN BRIGHT gebruikt verschillende soorten cookies:
a)    Essentiële of technische cookies: deze cookies zijn essentieel voor de werking van de website, zorgen voor een goede communicatie en zijn bedoeld om het browsen te vergemakkelijken;
b)    Statistische of analytische cookies: dankzij deze cookies kan het aantal bezoekers worden erkend en geteld en kan men hun surfgedrag nagaan wanneer deze de website gebruiken en erop browsen. Dit zorgt ervoor dat de Gebruiker gemakkelijker kan browsen en stelt hem in staat om gemakkelijker te vinden wat hij zoekt;
c)    Functionele cookies: dankzij deze cookies kunnen specifieke functionaliteiten op de website worden geactiveerd om de bruikbaarheid en de ervaring van de Gebruiker te verbeteren, onder meer door zijn voorkeuren (bijv. de taal) te onthouden.
d)    Prestatiecookies: deze cookies verzamelen informatie met betrekking tot de manier waarop de bezoekers de website gebruiken. Hierdoor kan de inhoud en de prestatie van de website worden beoordeeld en verbeterd (bijv. door het aantal bezoekers te tellen, door de populairste pagina's of klikken te identificeren) en om de commerciële voorkeuren beter af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker;
e)    Publicitaire of commerciële cookies: dit zijn bestanden die bedoeld zijn om gegevens m.b.t. het profiel van de Gebruikers te verzamelen en worden mogelijk geïnstalleerd of gelezen door derden waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt om de doeltreffendheid van een publiciteit of een pagina te meten en om deze beter aan te passen aan de interesses van de Gebruiker.
f)    Tracking-cookies: AUSTIN BRIGHT gebruikt tracking-cookies via Google Analytics en Facebook Analytics, met de bedoeling om de Verwerkingsverantwoordelijke te helpen om de manieren waarop Gebruikers omgaan met de inhoud van de website te meten, en die bezoekstatistieken genereert op een strikt anonieme manier. Dankzij deze statistieken kan de website steeds worden verbeterd en kan er aan de Gebruiker steeds inhoud worden aangeboden. De Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van Google Analytics en Facebook Analytics om een overzicht te krijgen van het verkeer op de website, van de herkomst van dit verkeer en van de bezochte pagina's. Dit betekent dat Google en Facebook handelen als verwerkers. De informatie die door Google Analytics en Facebook Analytics wordt verzameld, wordt zo anoniem mogelijk gegenereerd. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de personen die de website bezoeken te identificeren. Voor meer informatie wordt de Gebruiker uitgenodigd om het beleid van Google inzake de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/. Het beleid van Facebook inzake de bescherming van persoonsgegevens is beschikbaar op het volgende adres: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan mogelijk ook cookies en tags gebruiken om informatie over de browsergewoonten van Gebruikers te verzamelen op verschillende websites en applicaties die behoren tot zijn advertentienetwerk.

Een tag is een onzichtbaar afbeeldingsbestand dat het browsen van de Gebruiker op een of meerdere websites en/of applicaties volgt. Bovendien kunnen andere commerciële cookies worden geïnstalleerd door adverteerders wanneer hun advertentie wordt weergegeven.

De commerciële cookies bevatten geen persoonsgegevens. De informatie die wordt verzameld met behulp van commerciële cookies en tags wordt gebruikt om de doeltreffendheid van de advertenties te meten en om de publiciteit op de website en op andere websites die tot het advertentienetwerk behoren of waarvoor de Verwerkingsverantwoordelijke advertentiediensten verstrekt, beter te personaliseren.

De opslagperiode van cookies varieert naargelang het type cookie: de essentiële cookies worden over het algemeen opgeslagen tot op het ogenblik van de sluiting van de browser, terwijl functionele cookies 1 jaar en prestatiecookies 4 jaar geldig blijven.

Cookiebeheer. De meeste browsers zijn zodanig geconfigureerd dat de cookies automatisch worden aanvaard, maar op alle browsers kunnen de instellingen worden gepersonaliseerd in functie van de voorkeuren van de Gebruiker.

Als de Gebruiker niet wil dat de website cookies op zijn mobiel toestel plaatst, kan hij deze gemakkelijk beheren of verwijderen door de instellingen van zijn browser te wijzigen. De Gebruiker kan zijn browser eveneens zo programmeren dat hem een kennisgeving wordt verzonden wanneer hij een cookie ontvangt en er aldus voor kan opteren om het al dan niet te aanvaarden.

Als de Gebruiker bepaalde cookies wenst te blokkeren en/of te beheren, kan hij dit doen door de klikken op de volgende link verbonden met zijn browser:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Als de Gebruiker geen cookies van Google Analytics en Facebook Analytics wenst te aanvaarden, kan hij dit aangeven door de instellingen van zijn browser zodanig te personaliseren dat hij cookies weigert. Indien hij op geen enkele website meer wenst te worden getraceerd door Google Analytics, wordt de Gebruiker uitgenodigd om de volgende website te raadplegen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout of de volgende Facebookpagina indien hij niet meer wenst getraceerd te worden door Facebook Analytics: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden geraadpleegd en/of gebruikt.

15.    Beveiliging 

De Verwerkingsverantwoordelijke voert gepaste technische en organisatorische maatregelen uit om een niveau van beveiliging van de verwerking en de verzamelde gegevens te garanderen ten aanzien van de risico's verbonden aan de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens. Hij houdt rekening met de stand van de kennis, de kosten voor de uitwerking ervan en de aard, de draagwijdte, de context en de doelstellingen van de verwerking evenals met de risico's voor de rechten en vrijheden van de Gebruikers.

Wanneer hij gegevens op de website overdraagt of verkrijgt, gebruikt de Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt steeds coderingstechnologieën die binnen de IT-sector erkend zijn als industrienormen.

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft gepaste beveiligingsmaatregelen uitgewerkt om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van op de website ontvangen gegevens te vermijden.

16.    Communicatie via de post, via e-mail of telefonisch 

Communicatie via de post. Als de Gebruiker zijn postadres via de website meedeelt aan de Verwerkingsverantwoordelijke, worden zijn gegevens opgeslagen in een adressenbestand van de verantwoordelijke om te kunnen antwoorden op zijn verzoek en om hem op de hoogte te houden van de door de verantwoordelijke aangeboden diensten evenals voor de verwerking van de aanvraag van de Gebruiker of van alle andere gevolgen die moeten worden gegeven aan hun precontractuele of contractuele relatie. Tenzij de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt, kan de Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens over de Gebruiker ook meedelen aan derden (zoals vennootschapsgroepen en commerciële partners) met de bedoeling om zijn profiel voor te stellen aan derde vennootschappen of voor doeleinden van rechtstreekse marketing. Als de Gebruiker wenst dat zijn gegevens niet voor deze doelstellingen worden gebruikt, kan hij dit op elk ogenblik laten weten aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt "contactgegevens" van onderhavig Beleid, waarbij hij niet mag vergeten om zijn naam en het juiste (correct gespelde) adres te vermelden.

De Gebruiker kan op elk ogenblik zijn gegevens die in het bestand van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn opgeslagen raadplegen, corrigeren of laten doorhalen. Hiervoor zal hij met de Verwerkingsverantwoordelijke contact moeten opnemen op het adres vermeld onder het punt "contactgegevens" van onderhavig Beleid, waarbij hij niet mag vergeten om zijn naam en het juiste (correct gespelde) adres te vermelden. De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe om zijn gegevens te verwijderen van de lijst die hij met andere ondernemingen of organisaties deelt.

Telefonische communicatie. Als de Gebruiker zijn telefoonnummer meedeelt aan de Verwerkingsverantwoordelijke via de website, kan hij een telefonische oproep ontvangen:
•    van de Verwerkingsverantwoordelijke om hem informatie mee te delen over de aankomende diensten of evenementen;
•    de vennootschapsgroepen en handelspartners met wie de Verwerkingsverantwoordelijke contractueel verbonden is.

Als de Gebruiker dergelijke telefonische oproepen niet/niet langer wenst te ontvangen, kan hij de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren op het adres vermeld onder het punt "contactgegevens" van onderhavig Beleid, waarbij hij niet mag vergeten om zijn naam en het juiste (correct gespelde) adres te vermelden. De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe om zijn gegevens te verwijderen van de lijst die hij met andere ondernemingen of organisaties deelt.

Als de Gebruiker aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn gsm-nummer meedeelt via de website, zal hij uitsluitend berichten (SMS/MMS) afkomstig van de verantwoordelijke ontvangen die nodig zijn om op zijn vragen te antwoorden.

Communicatie via e-mail. Als de Gebruiker zijn e-mailadres via de website meedeelt aan de Verwerkingsverantwoordelijke, kan hij:
•    e-mails ontvangen van de Verwerkingsverantwoordelijke om hem informatie mee te delen over de aankomende diensten of evenementen (voor doelstellingen van rechtstreekse marketing), op voorwaarde dat de Gebruiker daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd of reeds klant is bij de verantwoordelijke en dat hij zijn e-mailadres aan de Verwerkingsverantwoordelijke heeft meegedeeld;
•    e-mails ontvangen van vennootschapsgroepen en ondernemingen/organisaties waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke contractueel verbonden is, met het oog op rechtstreekse marketing, voor zover de Gebruiker daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd;

Als de Gebruiker dergelijke e-mails niet/niet langer wenst te ontvangen, kan hij de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren op het adres vermeld onder het punt "contactgegevens" van onderhavig Beleid, waarbij hij niet mag vergeten om zijn naam en het juiste (correct gespelde) adres te vermelden.

De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe om zijn gegevens te verwijderen van de lijst die hij met andere ondernemingen of organisaties deelt.

17.    Klachten en grieven 

De Gebruiker kan een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:
Gegevensbeschermingsautoriteit - Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel - 
Tel. + 32 2 274 48 00 - Fax. + 32 2 274 48 35 - commission@privacycommission.be 

De Gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

Voor meer informatie over de klachten en mogelijke rechtsmiddelen, wordt de Gebruiker uitgenodigd om de website van de Belgische Privacycommissie  te raadplegen: https://www.privacycommission.be. 

18.    Contactgegevens 

Voor elke andere vraag en/of klacht, onder meer met betrekking tot de duidelijke en toegankelijke aard van onderhavig Beleid, kan de Gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren:
Per e-mail: [●] 
Per brief: Austin Bright – Havenlaan 86C/102A te 1000 Brussel

De functionaris voor de gegevensbescherming van de Verwerkingsverantwoordelijke is de heer Tim Gheysen (t.gheysen@austinbright.com).

19.    Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Onderhavig Beleid wordt beheerst door het Belgisch recht Elk geschil over de interpretatie of de uitvoering van onderhavig Beleid wordt onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verwerkingsverantwoordelijke.

20.    Diverse bepalingen

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de bepalingen van dit Beleid te wijzigen. De wijzigingen zullen worden bekendgemaakt, met vermelding van hun datum van inwerkingtreding.

De huidige versie van het Beleid dateert van 8 mei 2018.