Version of 08/05/2018

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Versie dd. 08/05/2018

 

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden bevatten juridische informatie in verband met het bezoek en het gebruik van de website vermeld in artikel 1 van deze algemene gebruiksvoorwaarden, een verklaring inzake intellectuele eigendomsrechten evenals een verwijzing naar de regelgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De Gebruikers worden uitgenodigd om onderhavige algemene voorwaarden aandachtig te lezen alvorens de hieronder vermelde website te bezoeken. De voortzetting van het bezoek of het gebruik van de website, op welke manier dan ook, impliceert noodzakelijkerwijze de uitdrukkelijke aanvaarding van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

 

 1. Definities en toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden hebben als voorwerp de juridische omkadering, door het vastleggen van de rechten en verplichtingen van de partijen, van de modaliteiten voor het gebruik van de website evenals van de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling door de Vennootschap van de continue dienstverlening op de website. De Vennootschap is de BVBA AUSTIN BRIGHT, hierna de "Vennootschap" genoemd, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel (België), Havenlaan 86C, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0600.938.952.

Het begrip "Gebruiker" betekent elke gebruiker, hetzij elke natuurlijke of rechtspersoon die de website van de Vennootschap raadpleegt, die er bestanden op downloadt of verzendt, deze gebruikt of zich registreert via elk eventueel formulier op deze website, die zich erop abonneert, in contact treedt of een overeenkomst afsluit met de Vennootschap.

De Vennootschap en de Gebruiker worden hierna de "Partijen" genoemd (of individueel, de "Partij").

De "website" of "AUSTIN BRIGHT" betekent de webpagina's op het adres www.austinbright.com.

Onderhavige gebruiksvoorwaarden omschrijven de voorwaarden onder dewelke men toegang krijgt tot de website en tot de diensten die door de Vennootschap worden aangeboden. Deze voorwaarden zijn in het algemeen van toepassing op elke raadpleging om informatie te verkrijgen, op elke bestelling, op elk abonnement en/of in het algemeen, op elke overeenkomst die de Partijen op welke manier dan ook verbindt.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk van toepassing zijn op elk gebruik en/of elke raadpleging van de website.

De bijkomende regels en richtlijnen zoals het charter inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zullen geacht worden integraal deel uit te maken van onderhavige algemene voorwaarden. Daarom wordt aanbevolen dat de Gebruiker regelmatig de laatste versie van onderhavige voorwaarden naleest, die steeds beschikbaar zijn op de website.

 

 1. Gebruik van de website en van de inhoud ervan

De Gebruiker aanvaardt dat hij de website, bij het bezoeken ervan, gebruikt op zijn eigen risico. Alle informatie vervat op de website is beschikbaar "as such" en de Vennootschap geeft geen enkele garantie op de werkelijkheid of actualiteit van deze informatie. De Vennootschap doet alle redelijke inspanningen om correcte en bijgewerkte informatie op de website aan te bieden, maar geeft geen garantie op deze informatie.

De Vennootschap is in geen enkel geval aansprakelijk voor een eventueel nadeel dat de Gebruiker zou lijden omwille van eventuele foute, ontbrekende, onjuiste of onduidelijke informatie op de website.

In het kader van de toegang die de Gebruiker zich verschaft tot de website of tot de inhoud ervan, is het voor de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om, op welke manier dan ook en met welke gebruikte technische middelen dan ook:

 1. proberen toegang te krijgen tot delen van de website die niet openbaar online werden geplaatst;
 2. enige handeling te verrichten die op welk ogenblik en op welke manier dan ook de goede werking van de website in gevaar kan brengen;
 3. enig (automatisch) systeem te gebruiken, met inbegrip van maar zonder beperking tot, "robots", "spiders", "offline readers", enz., met de bedoeling om: (1) Denial of Service-aanvallen (m.i.v. maar niet beperkt tot Network DoS, Application Dos, Network DDoS, zoals DrDOS of Application DDoS) te creëren; (2) berichten op te stellen waardoor de vragen en verzoeken, antwoorden en deelname aan wedstrijden, stemmingen of elke interactie met een andere gebruiker van de website kunnen worden beïnvloed, zelfs wanneer de Gebruiker reageert op een verzoek die op de website wordt geformuleerd;
 4. een bericht te posten, te downloaden, te verzenden, over te dragen per e-mail of op enige andere manier, waarvan de inhoud illegaal, schadelijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen of bedreigend is voor persoonlijke levenssfeer van anderen, hatelijk, racistisch of anderszins verwerpelijk is;
 5. alle inhoud te raadplegen, weer te geven, te downloaden of te verzenden die in strijd zou zijn met de geldende internationale, Europese en nationale wetten;
 6. de andere gebruikers te trachten te misleiden, door zich de naam of de maatschappelijke benaming van andere personen toe te eigenen;
 7. alle gewelddadige inhoud, een patent, een geregistreerd handelsmerk, een fabrieksgeheim, een intellectueel eigendomsrecht of enig ander eigendomsrecht dat aan een ander toebehoort te downloaden, te posten, te verzenden, over te dragen per e-mail of op enige andere manier;
 8. alle inhoud die computervirussen of enige andere code, bestand of programma bevat dat ontworpen is om enige software, computer, dienst, server, netwerk of telecommunicatiemiddel te onderbreken, te vernietigen, te verstoren, te hinderen of de werking ervan te beperken, te downloaden, te posten, te verzenden per e-mail of op enige andere manier, zonder dat deze opsomming limitatief is;
 9. elke verrichting te stellen die een verstorende invloed heeft op het vermogen van andere gebruikers om toegang te krijgen tot de website;
 10. te weigeren om de vereiste voorwaarden, de procedures, de algemene regels of voorschriften die van toepassing zijn op de netwerken die met de website verbonden zijn, na te leven.

De Gebruiker - die vrij blijft om de vrijwillige mededeling van informatie aan de Vennootschap te aanvaarden of te weigeren - kan, door zich toegang te verschaffen tot de website, worden uitgenodigd om informatie aan de Vennootschap mee te delen. Door dit te doen en door de eenvoudige mededeling van informatie, stemt de Gebruiker in met het downloaden van informatie of met de verzameling van gegevens die op hem betrekking hebben in verband met het gebruik van de website. Dit gebruik vindt plaats op risico van de Gebruiker en onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

Bij gebrek aan instemming met het downloaden en de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 4, 1) van de Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, kan de Gebruiker alle nuttige informatie via elke andere weg meedelen, en onder meer via schriftelijke correspondentie.

In het kader van de relatie tussen de Vennootschap en de Gebruiker, kan van deze laatste verwacht worden dat hij zich inschrijft of lid wordt. In dat geval verbindt de Gebruiker zich er tijdens zijn registratie toe om de juiste gegevens mee te delen die bijgewerkt en volledig zijn, en hij verbindt er zich toe om deze gegevens regelmatig bij te werken. Door het ingeven van alle gevraagde informatie van persoonlijke aard in de zin van de Europese Verordening nr. 2016/679, erkent de Gebruiker dat hij akkoord gaat met de verwerking en het gebruik van zijn gegevens met de doelstelling om, via het profiel van de Gebruiker en zijn curriculum vitae, informatie over het opstellen van offertes en diverse aanbiedingen, het opstellen van facturen door de Vennootschap, het verzenden van nieuwsbrieven, het verzenden van informatieve documenten en witboeken, mee te delen aan derde belanghebbenden.

 

 1. Intellectuele en industriële eigendom

Het ontwerp, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncodes, het programmeren, de afbeeldingen, de foto's, de informatie, de informatie-elementen, de logo's, de tekeningen, de merken, de modellen, de slogans, de software, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, de gegevens, de databases, de muziek en alle andere elementen van de website en, over het algemeen, de inhoud evenals de structuur van de website, behoren toe tot, zijn en blijven, de uitsluitende eigendom van de Vennootschap en worden beschermd door verschillende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent op databases, enz.), wat de Gebruiker erkent en aanvaardt.

Door het browsen op de website, door deze te raadplegen of de inhoud ervan op welke manier dan ook te gebruiken, wordt de Gebruiker in geen enkel geval houder van enig hiervoor vermeld recht of van enige gelijkaardige rechten.

De Vennootschap waarborgt dat de elementen die op de website aanwezig zijn en ter beschikking zijn van de Gebruiker, door het enkele feit van de Vennootschap, de rechten van derden respecteren en in het algemeen niet onwettig zijn.

Het opslaan van enige informatie en/of van een element van de website in een (elektronische) databank is niet toegestaan, behoudens het automatisch ophalen van informatie door de browser.

Door bepaalde gegevens of teksten op de website te plaatsen, geeft de Gebruiker aan de Vennootschap de automatische, kosteloze en exclusieve toelating om deze elementen te reproduceren, mee te delen en/of deze anderszins te gebruiken, zowel op de website als op een of meerdere elektronische platformen van de Vennootschap.

 

 1. Aansprakelijkheid van de Gebruiker

De toegang tot en het gebruik van de website, evenals het downloaden van bestanden, van welke aard en met welke technische middelen dan ook, vindt steeds plaats onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker, en dit eveneens ten aanzien van derden.

De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor de eventuele schade aan zijn computer of voor het eventuele verlies van gegevens naar aanleiding van het browsen op de website.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om de website op een redelijke en wettige manier te gebruiken, in overeenstemming met de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. Het is voor de Gebruiker tevens verboden om de website te gebruiken op een manier die schade zou kunnen berokkenen aan de Vennootschap of aan een derde.

 

 1. Werking

In de mate van het mogelijke, tracht de Vennootschap de website ter beschikking te stellen en ononderbroken toegankelijk te maken. Ze tracht eveneens om de ongemakken die door eventuele technische fouten kunnen worden veroorzaakt, te beperken. De Vennootschap is echter niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit slechte of ongeoorloofde technische tussenkomsten die van dien aard zijn dat ze de website kunnen besmetten, onder meer door virussen.

 

 1. Diverse bepalingen

 

6.1 Onwettigheid

De eventuele onwettigheid of nietigheid van een artikel, een paragraaf of een bepaling (of een deel van een artikel, een paragraaf of een bepaling) kan op geen enkele manier de wettigheid van de andere artikelen, paragrafen of beschikkingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden of de rest van het betrokken artikel, de betrokken paragraaf of de betrokken bepaling aantasten, behoudens duidelijke tegenstrijdige bepaling in de tekst.

 

6.2 Titels

De titels die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, worden louter vermeld ter verwijzing en voor het gebruiksgemak. Zij hebben geen enkele invloed op de betekenis of de strekking van de bepalingen waarop ze betrekking hebben.

 

​​​​​​​6.3 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

​​​​​​​Elk geschil in verband met de diensten die door de Vennootschap worden verstrekt, evenals elke betwisting in verband met de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige algemene voorwaarden, zal worden onderworpen aan het Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.